Calendario del contribuyente

Calendario del contribuyente a nivel estatal

Este CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE va dirigido fundamentalmente a recordar a las personas físicas, empresarios y profesionales, y a las entidades, el cumplimiento de sus principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo del año mes a mes.

La obligatoriedad de presentar Declaraciones-Liquidaciones (autoliquidaciones) cuando ésta tenga carácter periódico puede ser trimestral o mensual, según el impuesto y el tipo de obligado tributario de que se trate.

  Calendario Fiscal

Calendario del contribuyente a nivel municipal

Calendario de tributación 2019 - Picanya

Ver info en la web municipal, aquí.

TRIBUTS GESTIONATS PER MITJÀ DELS SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

TRIBUTS

PERÍODE VOLUNTARI

CÀRREC DOMICILIATS

IVTM-Impost de vehicles de tracció mecànica

1-3-2019

a

2-5-2019

2-5-2019

IAE-Impost d’activitats econòmiques

15-7-2019

a

1-10-2019

1-10-2019

IBIR-Impost de béns immobles de naturalesa rústica

15-7-2019

a

1-10-2019

1-10-2019

IBIU-Impost de béns immobles de naturalesa urbana

15-7-2019

a

1-10-2019

1-8-2019

 

1-10-2019

 

TRIBUTS GESTIONATS DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT

TRIBUTS

PERÍODE VOLUNTARI

CÀRREC DOMICILIATS

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva d’espai per a càrrega i descàrrega

1-3-2019

al

2-5-2019

3-4-2019

Taxa per instal·lació caixers automàtics

2-5-2019

al

2-7-2019

4-6-2019

Taxa mercats (ambulant i fixe)

Des de l’1 al final de cada mes

5 de cada mes

Taxa aparcament de camions

Preu públic aparcament av Sanchis Guarner

Preu públic per lloguer d’habitatge social

Des de l’1 al final de cada mes

30 de cada mes

© 2015 - Ajuntament de Picanya - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo